Rules & Terms

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto licenční podmínky upravují práva a povinnosti zákazníka při užívání software PPCBird.
  2. PPCBird je obchodní název software na vytváření reklamních kampaní pro reklamní systémy Sklik a Google AdWords. Dále také jen „PPCBird“.
  3. Software PPCBird je dílem ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona. Autorským právem je PPCBird chráněn jako počítačový program, stejně jako jeho jednotlivé moduly, obsažené databáze a grafické prvky, které jsou součástí software.
  4. Vykonavatelem veškerých majetkových autorských práv k PPCBird a poskytovatelem licence včetně všech modulů vytvořených na jeho základě je PPCBird s. r. o., Sokolovská 428/130, Karlín, 186 00 Praha 8, spisová značka C 319558 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 084 78 813, DIČ: CZ08478813, Česká republika, telefon: +420 731 259 314.
  5. Zákazníkem je právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která hodlá využívat PPCBird. Během registrace do PPCBird zákazník vyjádří souhlas s těmito licenčními podmínkami a zaváže se je dodržovat.
 2. Licenční podmínky pro užívání software PPCBird
  1. Zákazník se registruje do PPCBird prostřednictvím webových stránek https://www.ppcbird.com a v průběhu registrace zadá své přístupové údaje. Zákazník je povinen chránit přístupové údaje před zneužitím; poskytovatel licence není povinen nahradit škodu vzniklou případným zneužitím těchto údajů třetí osobou. V rámci registrace uvede zákazník své identifikační údaje (jméno a příjmení, popř. firmu, adresu sídla, IČ, DIČ a kontaktní email). Změnu těchto údajů je zákazník povinen neprodleně sdělit poskytovateli licence.
  2. Zákazník-fyzická osoba bere na vědomí, že při registraci poskytuje poskytovateli své osobní údaje, k jejichž zpracovávání není potřeba souhlas zákazníka podle § 5 odst. 2 písm. b) a e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, neboť jsou zpracovávány za účelem poskytování služby PPCBird v souladu s těmito podmínkami. Zákazník-fyzická osoba dále poskytuje souhlas se zpracováním e-mailové adresy za účelem zasílání obchodních sdělení o službách nabízených společností igloonet s.r.o., které souvisejí s PPCBird. Souhlas se uděluje na dobu trvání poskytování služeb a na 2 roky po ukončení poskytování služeb. Údaje budou uchovávány po dobu poskytování služeb, dále po dobu 10 let za účelem zasílání obchodních sdělení a po dobu 5 let od ukončení poskytování služeb z důvodu úschovy účetních záznamů podle zákona o účetnictví. Zákazník je oprávněn souhlas kdykoliv odvolat a to zasláním e-mailu na adresu hello@ppcbird.com.
  3. Registrací získává zákazník trial licenci na užívání PPCBird po dobu následujících 30 dnů od registrace zdarma. V případě, že bude chtít využívat PPCBird i po uplynutí trial licence, může si zakoupit placenou licenci podle následujících tarifů:
   1. Freelancer
    • Licenční poplatek činí 2499 Kč měsíčně. V této tarifní variantě získává zákazník PPCBird možnost vygenerovat 50 reklamních kampaní za měsíc
   2. Agentura
    • Licenční poplatek činí 4990 Kč měsíčně. V této tarifní variantě získává zákazník PPCBird možnost vygenerovat neomezeně reklamních kampaní za měsíc.
  4. Všechny tarifní varianty zahrnují technickou podporu na emailové adrese hello@ppcbird.com. Technická podpora funguje v provozní době po-pá 9:00-17:00.
  5. Vyprší-li zákazníkovi trial licence, aniž by požádal o její prodloužení či projevil zájem o zakoupení placeného tarifu, je poskytovatel licence oprávněn po uplynutí jednoho měsíce zrušit uživatelský účet zákazníka a odstranit jeho uživatelská data.
  6. PPCBird bude dostupný 24/7 s garancí dostupnosti 99% s výhradou předem oznámených odstávek provozu, které celkově nepřesáhnou 12 hodin měsíčně. Zákazníkovi nevznikají práva z vadného plnění v případě nepředvídatelných a poskytovatelem licence nezaviněných výpadků provozu, v případě nefunkčnosti sledovaných platforem, změny jejich API (v tomto případě vyvine poskytovatel licence maximální úsilí, aby přizpůsobil PPCBird novému API platformy) a podobných událostí, které nemůže poskytovatel licence kontrolovat.
  7. Uhrazením licenčního poplatku v plné výši získává zákazník od poskytovatele nevýhradní licenci k užití PPCBird jako nezpracovaného díla v původní podobě, a to pouze k jeho podnikatelským účelům. Zákazník není oprávněn PPCBird jakkoliv modifikovat, zpřístupňovat třetím osobám, pronajímat, licenci postoupit či udělit podlicenci.
  8. V případě, že bude na základě požadavků zákazníka, nebo ve spolupráci s ním, vytvořen nový samostatný modul aplikace, je zákazník srozuměn a souhlasí s tím, že vykonavatelem veškerých majetkových autorských práv k takovému modulu, všem jeho součástem a dokumentaci, se stane poskytovatel licence – Vladimír Nagl.
  9. Zákazník nesmí jakkoli využít znalosti o myšlenkách, postupech, struktuře a použitých metodách, na nichž je software PPCBird založen nebo které obsahuje, k vlastnímu obohacení ani pro třetí osobu. Tyto znalosti nesmí zejména být využity k vývoji, zhotovení nebo k obchodnímu využití jiného software, pokud by takové jednání ohrožovalo nebo porušovalo práva a obchodní zájmy poskytovatele licence. O těchto znalostech je zákazník povinen zachovávat mlčenlivost.
  10. Zákazník dává poskytovateli licence souhlas s použitím jeho osoby vč. případného loga jako obchodní referenci.
 3. Propojení aplikace s rozhraním třetích stran a odpovědnost za škodu
  1. Poskytovatel licence se zavazuje chránit data vložená zákazníky (tj. zejména přístupové údaje do účtů třetích stran a veškerá data získaná z takových účtů) před zneužitím, nezpřístupní je žádné třetí osobě.
  2. Poskytovatel licence není povinen nahradit případnou škodu či ušlý zisk způsobený nesprávnou funkcí PPCBird. PPCBird získává v rámci propojení s účty třetích stran oprávnění získávat informace (analytická činnost).
 4. Ustanovení společná a závěrečná
  1. Smluvní vztah mezi zákazníkem a poskytovatelem zaniká dnem vypršení licence. Poskytovatel licence si vyhrazuje právo vypovědět smluvní vztah také jednostranně bez uvedení důvodu.
  2. Poskytovatel licence je oprávněn licenční podmínky jednostranně měnit či doplňovat (dále jen „změna“). Takovou změnu oznámí zákazníkovi vhodným způsobem nejméně 15 dnů přede dnem nabytí účinnosti změn. Odmítne-li zákazník akceptovat změnu licenčních podmínek, získává právo tuto licenční smlouvu vypovědět. V případě, že tohoto práva využije, bude mu poskytovatelem licence vrácena poměrná část licenčního poplatku.